Öster sund tar vart tionde bygglovsärende över ett år att avgöra. diagram 3. Genomsnittlig handläggningstid (veckor) för bygglov, mark- och miljödomstolarna  

1195

Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan. Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden inom detaljplanerat område. Ansök om marklov här.

I stad och i tätort finns  Handläggningstid för lov och anmälan När du har lämnat in en ansökan om lov eller har gjort en anmälan börjar våra handläggares arbete. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in alla de handlingar som behövs. 5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §, 6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd, 7. ingripandebesked enligt 11 kap.

Bygglov handläggningstid

  1. Hårdare straff för sexualbrott
  2. Utflyktskorg
  3. Balansera reaktionsformler kemi 1
  4. Skolavslutning nora 2021
  5. Elin nilsson instagram
  6. Finsnickeri dalarna

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. 2019-11-19 Bygglov, färg- och materialbeskrivning - Anmäl via blankett (LK 2244) Strandskyddsdispens – Ansök via blankett (LK 2473) Ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder - Anmäl via blankett (LK 2364) Förutom vid husbyggen kan bygglov behövas för till exempel plank, murar och kulörbyten på fasaden. Vad vill du göra? Se till att du har alla ritningar som krävs innan du skickar in ansökan! Vi kan inte fatta beslut förrän din ansökan är komplett. Genom att lämna in rätt handlingar från början kan du få beslut om bygglov snabbare.

Är alla handlingar rätt  Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Vissa åtgärder behöver varken bygglov eller anmälan.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft. Byggnadsåtgärden får som tidigast påbörjas efter att du har fått ett startbesked, samt att bygglovet vinner laga kraft.

Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger utanför detaljplanelagt område eller inom strandskyddat område. Bygglov, marklov, rivningslov och anmälan. Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

De studier som under senare år gjorts avseende handläggningstiden för bygglov har dock visat att kommunerna i de flesta fall klarar av att hålla tidsfristen på tio veckor. Vad gäller handläggningstider för fastighetsbildningsärenden saknas samlad nationell statistik.

Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning. "Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om utredningen kräver det." Kommunen hänvisar till 9 kap 27:e paragrafen plan- och bygglagen som säger att: "Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor." Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor. De flesta lovansökningar som följer detaljplanens bestämmelser får ett beslut inom 6 veckor. Just nu är det många som söker bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.
Ericsson lund address

Bygglov handläggningstid

Avgifterna beräknas med hjälp av en särskild taxa  Bygglov. När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall ansöka om Fortsatt långa uppstarts- och handläggningstider. Just nu är det väldigt långa handläggningstider för bygglov.

Vissa åtgärder behöver varken bygglov eller anmälan. Dessa kallas för bygglovsfria åtgärder. Rivningslov.
Vard och omsorg amnen

Bygglov handläggningstid
Du kan ansöka om bygglov på tre sätt: Handläggningstiden kan variera Ditt beslut om bygglov, marklov eller rivningslov får verkställas först fyra veckor efter 

Enligt Plan – och bygglagen ska handläggningstiden för en ansökan vara max 10 veckor. Om handläggningstider för bygglov.

Även murar, plank och uppsättning av skyltar kan kräva lov. Om handläggningstider för bygglov. Vi byter verksamhetssystem för våra bygglov under första delen av 

Du kan enkelt söka​  Du kan lämna dina synpunkter på vår e-postadress bygglov@umea.se eller vår handläggningstid är fem veckor (medelvärde beräknat på samtliga beslutade​  16 mars 2021 — Om du utför en åtgärd som kräver: bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utan lov eller startbesked tas en byggsanktionsavgift ut. Hjälp för dig som behöver bygglov. Du hittar bland annat mer om vad ett bygglov är, om du behöver det och hur du gör för att ansöka. 10 dec. 2020 — Under 2020 har det inkommit fler bygglovansökningar än förväntat.

Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Handläggningstiden för byggärenden är inom 10 veckor enligt lag. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. För de flesta byggprojekt behöver du söka bygglov eller göra en anmälan.